Sukuseuran säännöt

Räyskälän Kyttälän sukuseura ry:n säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Räyskälän Kyttälän sukuseura ry, kotipaikka Lopen kunta ja toimialue koko maailma. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.


Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura
– järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samanta-paisia tilaisuuksia,
– kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta,
– selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön   tulokset jäsenten tietoon,
– harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa,
– pitää luetteloa suvun jäsenistä.


Toimintansa tueksi sukuseuralla on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisella luvalla varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä perustaa rahastoja. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

II Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt isän tai äidin puolelta su-kuun kuuluva, adoption, avo- tai avioliiton kautta siihen liittynyt henkilö. Suvulla tarkoitetaan tässä Lopen kunnan Räyskälän kylässä asuneiden Aapo Kyttälän (* 1775) ja Loviisa Ulriika Forbusin (* 1792) jälkeläisiä.


Sukuseuran jäseneksi pyrkivän tulee ilmoittautua seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan sukukokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmena vuonna peräkkäin, katsotaan eronneeksi sukuseurasta.


Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää jäsenelle vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka on suorittanut jäsenmaksunsa 20 vuoden ajan. Ainaisjäsenyyden vahvistaa sukukokous.


Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.


Hallituksen esityksestä sukukokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet seuran toiminnassa. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

10§
Sukuseuran kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöjä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannatusjäsenten jäsenmaksun määrää varsinainen sukukokous.

11§
Luetteloa sukuseuran jäsenistä pitää hallitus.

III Sukukokoukset
12§
Sukuseuran sääntömääräistä yleiskokousta kutsutaan näissä säännöissä varsinaiseksi sukukokoukseksi. Varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi touko-syyskuun kuluessa hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja sen määräämään aikaan. Varsinaisesta sukukokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai annettu tiedoksi kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai muulla henkilökohtaisella viestillä.
Ylimääräiseen sukukokoukseen hallitus kutsuu jäsenet sanomalehti-ilmoituksella, kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai muulla henkilökohtaisella viestillä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun varsinainen sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeute-tuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 13§
Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kak-si ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään toimintakertomukset, tilit, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot edellisen var-sinaisen sukukokouksen jälkeisiltä vuosilta
5. Vahvistetaan tilinpäätökset sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalla toimintakaudelle
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi heidän varamiestään
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§
Sukukokouksissa jokaisella sukuseuran läsnä olevalla varsinaisella ja ainaisjäsenellä, joka on suoritta-nut erääntyneet jäsenmaksunsa, samoin kuin kunniajäsenellä on yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka saa yli puolet äänistä lukuun ottamatta näiden sääntöjen 19§ mai-nittuja asioita. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

IV Sukuseuran hallitus
15§
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Jäseniä valittaessa tulisi pyrkiä suvun eri haarojen mukanaoloon hallituksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt, sekä määrittelee heidän tehtävänsä ja niistä mahdollisesti maksettavat palkkiot.
Hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Varsinaisten sukukokousten välisenä aikana ylimääräinen sukukokous voi täydentää hallitusta valitsemalla uudet jäsenet eronneiden tilalle seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen saakka.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

16§
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

17§
Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


V Seuran tilit
18§
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Ti-linpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi vuosittain viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kunkin vuoden huhtikuun lop-puun mennessä.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
19§
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä sukukokouksessa vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään kuukauden väliajoin.


20§
Jos sukuseura purkautuu tai lakkautetaan, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Kansallisarkistolle tai Kanta-Hämeen maakunta-arkistolle.

21§
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.